Qt

PyQt v.s. PySide

PyQt 是由 Riverbank Computing 這間公司所開發, 以 GPL License 釋出。

2009 年 Nokia 在跟 Riverbank Computing 洽談改成以 LGPL 釋出失敗後, 以 LGPL 釋出了 PySide。

PyQt

PySide

License

GPL

LGPL

Developer

Riverbank Computing

Qt Project

Qt5 Support

  • PyQt4 : Qt4 & Qt5

  • PyQt5 : Qt5

No

Python3

Yes

Yes