lsblk - 顯示裝置資訊

範例

$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0 119.2G 0 disk
├─sda1  8:1  0  511M 0 part /boot
├─sda2  8:2  0   3G 0 part [SWAP]
└─sda3  8:3  0 115.8G 0 part /
$ lsblk -o MODEL,NAME,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINT,SIZE
MODEL      NAME  FSTYPE LABEL MOUNTPOINT  SIZE
VENDOR SSD CM87 sda              119.2G
        ├─sda1 vfat     /boot    511M
        ├─sda2 swap     [SWAP]     3G
        └─sda3 ext4     /     115.8G